Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
I. Rozwijanie samorządności:
1. Opracowywanie planu pracy SU
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
3. Prowadzenie strony SU w Internecie.
4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.
5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.
6. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
7. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

II. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
III. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
IV. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:
V. Obchody świąt narodowych
VI. Redagowanie gazetki szkolne

Opiekunowie Samorządu:
Justyna Kępa
Magdalena Błaszak-Chudyba