BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

Cukiernik – zobacz film

Kucharz

Ogrodnik

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zobacz film

Możliwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole branżowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewniamy zajęcia praktyczne w szkole. Oferujemy dodatkowe kursy kwalifikacyjne i staże zawodowe.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.