LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do Liceum Ogólnakształcącego mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

 Klasy z rozszerzoną ofertą programową z:

  • informatyki, geografii
  • historii, wiedzy o społeczeństwie
  • biologii, geografii

Nauka w liceum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i uzyskania wykształcenia średniego ogólnego.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.