TECHNIKUM

O przyjęcie do Technikum mogą starać się uczniowie Posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

Technnik żywienia i usług gastronomicznych

Kierunek kształci umiejętność organizacji usług gastronomicznych i technologii żywienia oraz umożliwia znalezienia pracy w barach, kawiarniach, domach opieki itp.

Technik fotografii i multimediów

Technikum daje wykształcenie średnie i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego (technik), po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewnia interesujące zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.