Rekrutacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i w trosce o wspólne bezpieczeństwo, szczegółowych informacji dotyczących naboru uczniów do poszczególnych klas naszego Zespołu udzielamy telefonicznie: 14 6904999 lub mailowo: sniss@op.pl. Opis zasad, przebiegu rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajdą Państwo także w zakładce Rekrutacja na szkolnej stronie internetowej: http://nieslyszacytarnow.pl/rekrutacja

Podaruj 1%

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z WADAMI SŁUCHU
„Usłyszeć Potrzebę”

Organizacja pożytku publicznego

nr KRS 0000271093

ul. Lippóczy’ego 4a

33-100 Tarnów, Polska

tel. 14 690 49 99

Numer konta:

bank: PKO S.A. Oddział I Tarnów

nr. rachunku bankowego

91 1240 1910 1111 0010 2018 1995

Nowe kursy!

Rozpoczynamy realizację różnych form doskonalenia zawodowego uczniów zaplanowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
W związku z powyższym informujemy, iż w ramach w/w projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia dla naszych uczniów:

1. Kursy zawodowe:
– kursy programowania robotów w języku Scratch,
– kursy programowania gry edukacyjnej Scottie Go,
– kurs zdobienia ciast i tortów,
– kurs carvingu,
– kurs florystyczny.

2. Wizyty zawodoznawcze.
3. Staże/praktyki zawodowe.
4. Doradztwo zawodowe.

Certyfikaty

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do Liceum Ogólnakształcącego mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

 Klasy z rozszerzoną ofertą programową z:

  • informatyki, geografii
  • historii, wiedzy o społeczeństwie
  • biologii, geografii

Nauka w liceum przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego i uzyskania wykształcenia średniego ogólnego.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.

TECHNIKUM

O przyjęcie do Technikum mogą starać się uczniowie Posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

Technnik żywienia i usług gastronomicznych

Kierunek kształci umiejętność organizacji usług gastronomicznych i technologii żywienia oraz umożliwia znalezienia pracy w barach, kawiarniach, domach opieki itp.

Technik fotografii i multimediów

Technikum daje wykształcenie średnie i zawodowe z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego (technik), po egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewnia interesujące zajęcia praktyczne.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

O przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

Cukiernik – zobacz film

Kucharz

Ogrodnik

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zobacz film

Możliwe jest utworzenie klasy wielozawodowej. Nauka w szkole branżowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zapewniamy zajęcia praktyczne w szkole. Oferujemy dodatkowe kursy kwalifikacyjne i staże zawodowe.

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.

SZKOŁA PODSTAWOWA

O przyjęcie do Szkoły Podstawowej mogą starać się uczniowie posiadający Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez PPP.

Wymagane dokumenty:

Każdy uczeń objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną oraz zajęciami rewalidacyjnymi. Dla chętnych zapewniamy miejsce w internacie SOSW położonym w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

Rodzice i osoby zaprzyjaźnione działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Wadami Słuchu „Usłyszeć Potrzebę” i tworzą grupę wsparcia dla rodzin uczniów niesłyszących.

W czasie wolnym uczniowie mogą brać udział w kołach zainteresowań, a także zajęciach taneczno-teatralnych i terapeutycznych. Wychowankowie szkoły uczestniczą w szkolnych i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych i artystycznych, jak również w zawodach sportowych.

Ponadto młodzież może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych w atrakcyjnych miejscowościach na terenie Polski.

Samorząd Szkolny

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
I. Rozwijanie samorządności:
1. Opracowywanie planu pracy SU
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
3. Prowadzenie strony SU w Internecie.
4. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego i opiniowanie dokumentów szkolnych.
5. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.
6. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
7. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

II. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
III. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
IV. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:
V. Obchody świąt narodowych
VI. Redagowanie gazetki szkolne

Opiekunowie Samorządu:
Justyna Kępa
Magdalena Błaszak-Chudyba

Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego

6 maja 2015 nasza Szkoła oraz Uczniowski Klub Sportowy w ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowali Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego dla uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Tarnowa. W turnieju udział wzięły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tarnowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze, Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych z ulicy Okrężnej oraz gospodarze Zespół Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie. Dzięki temu przedsięwzięciu odwiedzili nas goście: Zastępca Prezydenta Tarnowa – Pani Dorota Krakowska, Dyrektor Wydziału Sportu UM Tarnowa – Pan Marek Baran.
I miejsce drużynowo zdobyła szkoła z Okrężnej, II miejsce SOSW Tarnów, III miejsce ZSSdNiSS a IV miejsce SOSW w Zbylitowskiej Górze. Indywidualnie II miejsce zajął uczeń naszej Szkoły Krzysztof Wojtas.
Projekt był współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa.